Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voorbij Alcohol

De ondernemer: Heart Rocking Time, Handelend onder en als rechtspersoon Petra Moes
Vestigingsadres: De Weijert 12, 8325EM, Vollenhove
Telefoonnummer: 06-47254829
E-mailadres: info@petramoes.nl
KvK-nummer: KVK 81876491
Btw-identificatienummer: NL003614640B76

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens Petra Moes verzorgde artikelen, producten, trainingen, cursussen, coaching en events.

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Petra Moes en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

Artikel 2 - Het aanbod

2.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.3 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.4 Afbeeldingen bij artikelen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de artikelen.

2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen, welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod en die waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

2.6 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 - Online cursus, training, events, workshops, coaching, training van een week

3.1 Inschrijven voor een training of cursus gebeurt uitsluitend online, via email of in de online shop. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Petra Moes bevestigt per e-mail de inschrijving.

3.2 Petra Moes houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.

3.4 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.5 Petra Moes spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen en trainingen. Na afloop van de opleiding of training ontvangt de opdrachtgever een verzoek tot evaluatie. Petra Moes zal dat gebruiken om de cursussen en trainingen waar nodig te verbeteren.

3.6 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Petra Moes geleverde cursussen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan Petra Moes kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. Petra Moes, De Weijert 12, 8325 EM, Vollenhove. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

3.7 Petra Moes behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of cursus geen doorgang te laten vinden. Petra Moes zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

3.8 Voor online cursussen geldt dat een cursus binnen 6 maanden moet worden afgerond.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Petra Moes via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Petra Moes is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 Petra Moes treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.3 Petra Moes kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Petra Moes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4.5 De deelnamekosten en aankoopkosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Petra Moes verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.

4.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Petra Moes zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Artikel 5 – Herroepingsrecht; Ontbinding en restitutie

5.1 Bij aanmelding voor een offline training, heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 3 dagen, ingaande op de dag van de overeenkomst. Indien de consument de aanmelding wil annuleren na de termijn van 3 dagen gelden de volgende restituties (deze restituties gelden ook voor trainingen die een langere periode doorlopen, indien deelnemer na aanvang van de training besluit de overige dagen niet deel te nemen en voortijdig te stoppen is toch het gehele trainingsbedrag verschuldigd, hierop zijn geen uitzonderingen) :

> tussen 2 weken voorafgaand aan de training en de eerste trainingsdag: geen restitutie, het volledige bedrag is verschuldigd,

> tussen 2 en 4 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 50% van het bedrag.

> tussen 1 en 2 maanden voorafgaand aan de training: restitutie van 75% van het bedrag.

> tot 2 maanden voor aanvang van de training: het volledige bedrag, minus 10% administratiekosten, wordt terugbetaald

 

5.2 Bij inschrijving voor een online training wordt ten alle tijde het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert of onderbreekt vindt er geen restitutie plaats.

5.3 Bij de aankoop van artikelen (en niet van diensten) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien consument de overeenkomst wil ontbinden dient hij een email te sturen naar mail@petramoes.nl en het artikel binnen 14 dagen te retourneren naar Petra Moes, De Weijert 12, 8325 EM Vollenhove. 

5.4 Bij aanmelding voor een coachingssessie en de workshop van 1 dagdeel heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur, ingaande op het moment van de overeenkomst. Indien de consument de aanmelding wil annuleren na de termijn van 24 uur gelden de volgende restituties:

> indien er tussen het aanvangs moment van de afspraak en de annulering minder dan 2 werkdagen zit vindt er geen restitutie plaats, het volledige bedrag is verschuldigd.

> indien er meer dan 2 werkdagen tussen de annulering en het moment van de sessie zit vindt restitutie plaats van het volledige bedrag.

Artikel 6 - Annulering

6.1 Indien door omstandigheden een training onverhoopt niet door kan gaan, zal Petra Moes trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Petra Moes de training annuleert zal Petra Moes het deelnamegeld restitueren aan de consument. Er bestaat geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Petra Moes is uitgesloten.

6.2 Petra Moes behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.

6.3 Aan informatie op www.petramoes.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Petra Moes zijn vermeld aangaande trainingen, cursussen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Petra Moes zich het recht voor het trainings- of, cursusprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 De Intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan deelnemers verstrekte materialen komen Petra Moes toe. Alle door Petra Moes verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

7.2 Het niet toegestaan om op basis van de door of namens Petra Moes verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Petra Moes daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Met het geven van de training of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Petra Moes een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Petra Moes geleverde training, cursus en events de uiterste zorg wordt betracht, kan Petra Moes afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Petra Moes noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele materiële en immateriële schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

8.2 Petra Moes is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval,verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

8.3 Petra Moes is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Petra Moes verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training en cursus of georganiseerd event.

Artikel 9 – Privacy

9.1 De persoonsgegevens die consument verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Petra Moes vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Petra Moes worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Petra Moes. Indien consument geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van afmeldingnaar Petra Moes mail@petramoes.nl. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

9.2 Petra Moes verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan aan andere trainers en assistenten, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Petra Moes daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

9.3 Petra Moes bewaard de verstrekte persoonsgegevens zolang de consument gebruik maakt van het lopende aanbod of de nieuwsbrief ontvangt. Op verzoek worden alle gegevens direct verwijderd.

9.4 Wij voldoen aan de actuele wetgeving die geldt voor de registratie persoonsgegevens

9.5 Wij maken geen gebruik van Tracking Cookies.

9.6 Bij aankoop van een product of training zijn wij wettelijk verplicht de adresgegevens op de factuur te vermelden. Indien dit ongewenst is, neem dan contact op voor de mogelijkheid tot een anonieme aankoop.  

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 Op iedere overeenkomst tussen Petra Moes en consument is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

10.3 Petra Moes behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

10.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geestvan deze algemene voorwaarden.

10.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geestvan deze algemene voorwaarden.