Privacy

Privacyverklaring

In het kort!

We vinden je privacy extra belangrijk gezien het onderwerp van deze site: meer drinken dan je lief is, en daarom vragen we zo min mogelijk gegevens van je. We gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om en zorgen dat deze veilig zijn opgeslagen.

Wij hebben net zo'n hekel aan spam als jij en daarom zullen wij nooit je gegevens doorgeven aan derden. Als je een betaalde cursus doet hebben wij wettelijk je adresgegevens nodig voor de factuur, we zullen je adresgegevens alleen voor deze factuur gebruiken.

We gebruiken cookies om ons verkeer te meten en om ingelogde klanten toegang te geven tot hun gegevens. De betaling is veilig via een gecertificeerde betaalprovider.

 

En de uitgebreide versie:

Petra Moes, gevestigd aan Westbroeksebinnenweg 42a-c92, 3612 AJ Tienhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www. petramoes .nl

Westbroeksebinnenweg 42a-c92, 3612 AJ Tienhoven +31 (0)6 47 25 48 29

Petra Moes is de Functionaris Gegevensbescherming van Petra Moes. Zij is te bereiken via petra@petramoes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Petra Moes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Petra Moes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Bij aanmelding voor een training of een begeleidingstraject informeer ik naar gezondheidsgegevens. Deze gegevens worden vernietigd zodra het traject is afgerond.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Petra Moes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Petra Moes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Petra Moes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Petra Moes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Petra Moes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je een traject volgt en een jaar daarna zodat we opvolging kunnen doen. Je kunt ons te alleen tijde laten weten dit niet te willen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Petra Moes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Petra Moes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Petra Moes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petramoes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Petra Moes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Petra Moes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@petramoes.nl

 

In de Algemene Voorwaarden hebben we volgende punten opgenomen betreffende je privacy en de huidige wetgeving:

9.1 De persoonsgegevens die consument verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Petra Moes vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Petra Moes worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Petra Moes. Indien consument geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van afmeldingnaar Petra Moes mail@petramoes.nl. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

9.2 Petra Moes verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan aan andere trainers en assistenten, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Petra Moes daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

9.3 Petra Moes bewaard de verstrekte persoonsgegevens zolang de consument gebruik maakt van het lopende aanbod of de nieuwsbrief ontvangt. Op verzoek worden alle gegevens direct verwijderd.

9.4 Wij voldoen aan de actuele wetgeving die geldt voor de registratie persoonsgegevens

9.5 Wij maken geen gebruik van Tracking Cookies.

9.6 Bij aankoop van een product of training zijn wij wettelijk verplicht de adresgegevens op de factuur te vermelden. Indien dit ongewenst is, neem dan contact op voor de mogelijkheid tot een anonieme aankoop.